รายการ ร้อยแปดดนตรี One-O-Eight Music : Music Lesson

Fret Chromatic

แผนผัง โน้ตต่างๆบนคอกีตาร์

 Download 

 

ดาวนโหลดโปรแกรม Guitar Calculator 4.0 

สำหรับใช้ศึกษาตำแหน่งและโครงสร้างของคอร์ดและสเกล

File Size: 1.59 MB
Minimum Requirements: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista.  

Download


Scale Pattern

Diatonic Scale

Dorian Mode Fret

Dorian Mode Fret

Dorian Mode TAB

Dorian Mode TAB

Locrian Mode Fret

Locrian Mode Fret

Locrian Mode TAB

Locrian Mode TAB

Lydian Mode Fret

Lydian Mode Fret

Lydian Mode TAB

Lydian Mode TAB

Major Scale Fret

Major Scale Fret

Major Scale TAB

Major Scale TAB

Minor Mode Fret

Minor Mode Fret

Minor Mode TAB

Minor Mode TAB

Mixolydian Mode Fret

Mixolydian Mode Fret

Mixolydian Mode TAB

Mixolydian Mode TAB

Phrygian Mode Fret

Phrygian Mode Fret

Phrygian Mode TAB

Phrygian Mode TAB


Harmonic Minor

Harmonic Minor Mode 1 Fret

Harmonic Minor Mode 1 Fret

Harmonic Minor Mode 1 TAB

Harmonic Minor Mode 1 TAB

Harmonic Minor mode 2 - Locrian Natural 6 Fret

Harmonic Minor mode 2 - Locrian Natural 6 Fret

Harmonic Minor mode 2 - Locrian Natural 6 TAB

Harmonic Minor mode 2 - Locrian Natural 6 TAB

Harmonic Minor mode 3 - Harmonic Major Fret

Harmonic Minor mode 3 - Harmonic Major Fret

Harmonic Minor mode 3 - Harmonic Major TAB

Harmonic Minor mode 3 - Harmonic Major TAB

Harmonic Minor mode 4 - Spanish Phrygian, Romanian Fret

Harmonic Minor mode 4 - Spanish Phrygian, Romanian Fret

Harmonic Minor mode 4 - Spanish Phrygian, Romanian TAB

Harmonic Minor mode 4 - Spanish Phrygian, Romanian TAB

Harmonic Minor mode 5 - Spanish Gypsy, Phrygian Dominant Fret

Harmonic Minor mode 5 - Spanish Gypsy, Phrygian Dominant Fret

Harmonic Minor mode 5 - Spanish Gypsy, Phrygian Dominant TAB

Harmonic Minor mode 5 - Spanish Gypsy, Phrygian Dominant TAB

Harmonic Minor mode 6 - Lydian b3 Fret

Harmonic Minor mode 6 - Lydian b3 Fret

Harmonic Minor mode 6 - Lydian b3 TAB

Harmonic Minor mode 6 - Lydian b3 TAB

Harmonic Minor mode 7 Fret

Harmonic Minor mode 7 Fret

Harmonic Minor mode 7 TAB

Harmonic Minor mode 7 TAB


Jazz Melodic Minor

Jazz Melodic Minor mode 1 Fret

Jazz Melodic Minor mode 1 Fret

Jazz Melodic Minor mode 1 TAB

Jazz Melodic Minor mode 1 TAB

Jazz Melodic Minor mode 2 - Dorian b2 Fret

Jazz Melodic Minor mode 2 - Dorian b2 Fret

Jazz Melodic Minor mode 2 - Dorian b2 TAB

Jazz Melodic Minor mode 2 - Dorian b2 TAB

Jazz Melodic Minor mode 3 - Lydian Augmented Fret

Jazz Melodic Minor mode 3 - Lydian Augmented Fret

Jazz Melodic Minor mode 3 - Lydian Augmented TAB

Jazz Melodic Minor mode 3 - Lydian Augmented TAB

Jazz Melodic Minor mode 4 - Lydian b7 Fret

Jazz Melodic Minor mode 4 - Lydian b7 Fret

Jazz Melodic Minor mode 4 - Lydian b7 TAB

Jazz Melodic Minor mode 4 - Lydian b7 TAB

Jazz Melodic Minor mode 5 - Mixolydian b6 Fret

Jazz Melodic Minor mode 5 - Mixolydian b6 Fret

Jazz Melodic Minor mode 5 - Mixolydian b6 TAB

Jazz Melodic Minor mode 5 - Mixolydian b6 TAB

Jazz Melodic Minor mode 6 - Locrian #2 Fret

Jazz Melodic Minor mode 6 - Locrian #2 Fret

Jazz Melodic Minor mode 6 - Locrian #2 TAB

Jazz Melodic Minor mode 6 - Locrian #2 TAB

Jazz Melodic Minor mode 7 - Super Locrian Fret

Jazz Melodic Minor mode 7 - Super Locrian Fret

Jazz Melodic Minor mode 7 - Super Locrian TAB

Jazz Melodic Minor mode 7 - Super Locrian TAB


Pentatonic

Blues Scale Revisited TAB

Blues Scale Revisited TAB

Pentatonic mode 1 - Pentatonic Minor Fret

Pentatonic mode 1 - Pentatonic Minor Fret

Pentatonic mode 1 - Pentatonic Minor TAB

Pentatonic mode 1 - Pentatonic Minor TAB

Pentatonic mode 2 Fret

Pentatonic mode 2 Fret

Pentatonic mode 2 TAB

Pentatonic mode 2 TAB

Pentatonic mode 3 Fret

Pentatonic mode 3 Fret

Pentatonic mode 3 TAB

Pentatonic mode 3 TAB

Pentatonic mode 4 Fret

Pentatonic mode 4 Fret

Pentatonic mode 4 TAB

Pentatonic mode 4 TAB

Pentatonic mode 5 - Pentatonic Major Fret

Pentatonic mode 5 - Pentatonic Major Fret

Pentatonic mode 5 - Pentatonic Major TAB

Pentatonic mode 5 - Pentatonic Major TAB